cuộc đời thật bất công. giầu thì nó ghét. nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó đố kỵ