Các thành viên giao bán account trong game sẽ bị xử lý như sau
Các thành viên bán đồ = vnd hay thẻ cào trong game

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản...