Ad cho hỏi là hình thức reset này áp dụng chung cho 2 máy chủ lorencia và noria hay chỉ lorencia thôi