Adim cho hỏi với. tại sao lại khóa tk của mình trong khi đó mình k làm gì sai cả ???