Họ và Tên :NGUYỄN TIẾN THUYẾT
Tuổi :28
Sđt: 0869858528
yahoo :tangyangbi@gmail.com
ID game :tangyangbi