Sv 1 : exp 9999 - drop 10% ( bán đồ full + wing 3-4-5 full + ngọc) - nguyên bản 6.3 - Giao dịch

Sv 3-4-5-6 : exp 9999 - drop 10% ( bán đồ full + wing 3-4-5 full ) - Bán 1000 đồ mới : songoku, cadic... - không Giao dịch

Sv 2 : Sub event - Exp 250 - drop 10% : bán đồ Full khi open game ( server diễn các sự kiện trong game )


Thông tin shop in game trong alphatest

Đang cập nhật nhé


View more latest threads same category: