add ơi làm sao đăng ký tài khoản game, chỉ đăng ký được tài khoản web thôi àk