Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: Đi tháp tinh luyện

Thông điệp của bạn

Sét Bóng Ma là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)