1. Hướng dẫn chung: http://duphong.net/huongdan
2. Sự kiện trong game: http://duphong.net/event
3. Nhiệm vụ, phân biệt đồ sk-380: http://duphong.net/huongdan1

View more latest threads same category: