Tỉ lệ 35% nhé các bạn

Cần nguyên liệu như sau :

1 wing cấp 2 + 9 + luck + 28 op + 1 dòng hoàn hảo của wing và 3 cụm ngọc bless 30 viên

Nếu ép xịt sẽ mất tất cả nguyên liệu

Anh em qua NPC lorencia - Gặp NPC mix cánh để mix

View more latest threads same category: